maska klik logo

Pozdrav XI. všeslovanskému sjezdu poslance S. Grospiče

Zdar solidaritě a jednotě Slovanů

Vážení, drazí přátelé, delegáti a hosté, dovolte, abych jménem Slovanského výboru České republiky a jménem naší delegace co nejsrdečněji pozdravil  XI. všeslovanský sjezd. Je to pro nás o to významnější, že se koná v době, kdy si náš bratrský slovanský ruský národ připomíná 150 let od prvého Ruského všeslovanského sjezdu. Chci tímto našim bratrům proto jménem Slovanského výboru a naší delegace co nejsrdečněji poděkovat za jejich práci a popřát mnoho dalších úspěchů v jejich činnosti pro myšlenku slovanské vzájemnosti mezi všemi slovanskými národy.

Dovolte, abych zároveň omluvil z účasti na zahájení významného XI. všeslovanského sjezdu místopředsedu Mezinárodní slovanské rady a předsedu Slovanského výboru ČR Jana Mináře, který z neodkladných pracovních povinností se nemůže tohoto zahájení zúčastnit.

Od X. všeslovanského sjezdu v Kyjevě uplynulo již sedm dlouhých let. Sedm let, v nichž myšlenka nic neztratila na své aktuálnosti. Svět se za tuto dobu zase více zbarvil krví nevinných obětí imperialistických válek za přerozdělení světa. Nebyly těmito válkami ušetřeny ani naše slovanské národy. Slovanský výbor ČR plně přijal za své úkoly stanovené X. všeslovanským sjezdem a přistoupil podle svých možností k jejich postupné realizaci v podmínkách, jež Česká republika umožňuje. Rovněž tak se podílel na zabezpečování úkolů vytyčených při zasedání Mezinárodní slovanské rady a jejího předsednictva. Chci však zdůraznit a podtrhnout, že Slovanský výbor ČR po celou dobu od X. všeslovanského sjezdu svou činnost realizoval ve stále stupňujícím se tlaku Evropské unie, USA a NATO na západní Slovany, mezi něž český národ patří. Naši práci výrazně znesnadňuje servilita vládnoucích mocenských elit v České republice vůči západoevropským zemím Evropské unie, zejména Francii a Spolkové republice Německo, Spojeným státům americkým a válečnému paktu Severoatlantické aliance. Velice dobře si uvědomujeme a na vlastních zkušenostech pociťujeme stupňující snahu těchto mocností vrazit klín mezi západní slovanské národy navzájem a především pak vrazit klín mezi západní a východní slovanské národy.

Za výrazný úspěch považujeme, že se Slovanskému výboru v České republice podařilo udržet vydávání vysoce kvalitního vlastního měsíčně vycházejícího periodika – novin Slovanská vzájemnost. Dále realizovat nebo se spolupodílet na řadě významných akcí připomínajících myšlenku slovanské vzájemnosti. Zejména i čelit tlaku na zkreslování výsledků druhé světové války, jež vy plným právem nazýváte Velkou vlasteneckou válkou a v níž východní slovanské národy nesly rozhodující podíl na porážce fašistického Německa, které chtělo podmanit si slovanské národy a zotročit je. Zmiňuji tuto skutečnost záměrně, protože obhajoba slovanské vzájemnosti byla při vzpomínce 70. výročí ukončení druhé světové války zcela zásadní. Rovněž tak velice obezřetně a se smutkem vnímáme postupující fašizaci v bratrském slovanském ukrajinském národu, který rovněž nesl velké oběti za porážku německého fašismu. Jsme rozhořčeni a zneklidněni českou vládou, která plně podporuje současnou kyjevskou vládu a zavírá oči před reálným nebezpečím fašismu.

O října 2013 má Česká republika vládu složenou ze zástupců sociální demokracie, Křesťanské a demokratické unie a Československé strany lidové, pravicového hnutí ANO. Tato vláda poprvé od roku 1989 zcela otevřeně nepodpořila revizi takzvaných církevních restitucí a posléze navázala oficiální kontakty se sudetoněmeckými krajanskými spolky. Ty stále stupňují tlak na Českou republiku ve svých požadavcích dosáhnout revize poválečného uspořádání Evropy, vznášejí majetkové a politické požadavky vůči České republice a zpochybňují svébytnost Čechů jako slovanského národa. Čtyři ministři české vlády včetně předsedy vlády však s nimi navazují pravidelné kontakty a někteří se účastní jejich srazů a zde pronášejí omluvy za jejich odsun. Od roku 2015 je působení těchto spolků povoleno oficiálně rozhodnutím Nejvyššího správního soudu i přímo v České republice. Česká armáda začleněná do struktur NATO byla zcela nedávno dohodou ministra obrany z velké části podřízena velení Bundeswehru, armádě Spolkové republiky Německa. I proti tomuto kroku ostře protestujeme a voláme vládu k odpovědnosti a náš národ k vlastenectví. Ostatně takzvané průjezdy žoldáckých legií armády USA do Pobaltí a zpět přes území naší země mají demonstrovat sílu a zkoušet reakci našich občanů. To vše je velice nebezpečná hra a příprava na válku proti Ruské federaci, kdy zcela otevřeně má být postaven jeden slovanský národ proti druhému. Jsme přesvědčeni, že tomu musíme zabránit.

Slovanský výbor České republiky tyto snahy tvrdě a nekompromisně odsuzuje a snaží se, společně s ostatními vlasteneckými organizacemi i politickými stranami, proti této novodobé snaze porobit si západní Slovany bránit. Jsme přesvědčeni, že by se touto situací měl zabývat všeslovanský sjezd. Otázku svébytnosti slovanských národů a udržení míru, zabránění šíření fašismu považujeme za rozhodující.

V těchto dnech, kdy se schází XI. všeslovanský sjezd zde v Moskvě, zasedá summit NATO, kde se budou špičky tohoto agresivního vojenského uskupení radit také o dalším vztahu k Ruské federaci. Je třeba, abychom jako Slované dokázali vyjádřit plnou solidaritu s bratrským ruským národem a Ruskou federací, která jako jediná dnes je schopna čelit tlaku západních imperialistických mocností. Jednota slovanských národů může výrazně pomoci tento tlak odvrátit. To je také náš úkol.

Situace v České republice je o to vážnější, že nové generace, které druhou světovou válku nezažily a svůj život z větší části prožily po roce 1989, žijí z velké části v zajetí propagandy školní výuky, sdělovacích prostředků, které historii vysoce účelově přepisují. Jsme přesvědčeni, že tomu tak je i  v ostatních západoslovanských zemích. Není tedy aktuálnějšího úkolu než uchování jednoty slovanských národů, jejich kultury a morálních hodnot. V této situaci stupňujícího se tlaku na západní slovanské národy a snahy rozbít jejich státy a učinit z nich polokolonie či kolonie západních mocností vnímáme nezbytnost ještě dalšího úkolu, který se od X. všeslovanského sjezdu nepodařilo naplnit. V prvé řadě jde o pomoc malému západoslovanskému národu Lužických Srbů a dále jde o navázání úzkého kontaktu s jihoslovanskými národy nejen Srbů, ale i Makedonců, Chorvatů a Slovinců.

Dovolte mi ještě jednou popřát Ruskému slovanskému výboru a ruskému národu k významnému výročí 150 let od jejich prvého slovanského sjezdu. Dovolte mi také závěrem vyjádřit přesvědčení, že náš XI. sjezd, který jsme dnes zahájili, přispěje k posílení slovanské vzájemnosti, jednoty slovanských národů, porážce fašismu na Ukrajině a k celosvětovému míru. Záleží jen a jen na nás, jak tento úkol naplníme. Přeji zdar jednání našeho sjezdu, myšlence slovanské vzájemnosti, bratrství, solidarity a jednoty.