maska klik logo

Rezoluce mezinárodní konference "Polsko-ČR-Slovensko-Lužičtí Srbové: Možnosti a perspektivy spolupráce a rozvoje"

Jsme svědky narůstání mezinárodního konfliktu způsobeného sporem o koncepci nového světového pořádku.

S novým světovým pořádkem, vnucovaným Spojenými státy americkými a NATO, jakož i Evropskou unií, snažící se podřídit všechny státy světa americko-unijní globalistické dominanci, se nemůžeme ztotožnit. Národům tak narůstá hrozba, že budou zbaveny vlastnictví a identity, že budou zbaveny svrchovanosti, že se rozšíří sféra vykořisťování a bídy.

Vyslovujeme se pro takový nový světový pořádek, který zaručí všem státům svrchovanost, nedotknutelnost vlastnictví, stejná práva pro rozvoj, stejné povinnosti v mezinárodní spolupráci.

Jsme si vědomi významu a odpovědnosti slovanských národů při vytváření nového světového pořádku. Vyplývá to z obrovského potenciálu všech slovanských národů a jimi zaujímaného velkého euroasijského geopolitického prostoru.

Zvláštní místo zaujímají ve středu Evropy západní Slované, kteří obývají Polsko, ČR, Slovensko a k nimž patří i Lužičtí Srbové. Západní Slované jsou integrální a neoddělitelnou částí slovanského světa, jsou organicky spjati s jižními a východními Slovany.

Západní Slované byli vzhledem k území, jež obývají, nejvíce ohroženi výboji známými jako Drang nach Osten, před nimiž chrání celý slovanský svět.

Dnes se Drang nach Osten projevuje nejen územími a majetkovými nároky některých německých kruhů, negujících výsledky druhé světové války, ale především se projevuje globalistickým pronikáním Spojených států, NATO a Evropskou unií na veškeré území všech slovanských států.

S pocitem odpovědnosti za osud našich nejvíce ohrožených národů se kategoricky stavíme proti výprodeji našich národních majetků cizímu kapitálu. Požadujeme naprostý návrat bezprávně uloupeného národního majetku. Za bezdůvodné považujeme požadavky na zrušení spravedlivých a nezměnitelných antifašistických dekretů prezidenta Československa Edvarda Beneše. Za bezdůvodné požadavky považujeme i pokusy zrušit dohody postupimské konference, na jejichž základě byla polská západní a severní území integrována do Polska. Stavíme se rovněž proti jakýmkoliv změnám hranic našich západoslovanských států, např. jižní hranice Slovenska.

Zájem našich západoslovanských národů a států vyžaduje rozhodné stavění se na odpor integraci s Evropskou unií. Je třeba učinit všechno, aby referenda v našich státech odmítla tuto integraci.

Zájem našich národů rovněž vyžaduje postavit se proti integraci s NATO, které je četníkem podřizujícím si jednotlivé státy cílům globalismu. Proto vyjadřujeme protest vůči rozšiřování NATO na východ, což je pokusem vrážet klín mezi Rusko a další slovanské státy.

Za účelem nejlepšího zabezpečení západních slovanských národů před ohrožením, jakož i vytvoření nejlepších podmínek pro jejich rozvoj, je třeba iniciovat těsnou a všestrannou spolupráci Polska, ČR, Slovenska a Lužických Srbů, zvláště v oblastech vědy, techniky, vzdělávání, hospodářství, kultury a politiky. Tato spolupráce může být východiskem ke vzniku polsko-česko-slovenské konfederace. Ta zajistí bezpečí a blahobyt svým občanům, stane se pevným faktorem, stabilizujícím dobré politicko-hospodářské vztahy v Evropě.

Usilovně si přejeme, aby se všestranná polsko-česko-slovensko-lužickosrbská spolupráce uskutečňovala v těsné vzájemnosti se státy jižních a východních Slovanů. To vytvoří předpoklady k ještě těsnější sounáležitosti všech slovanských národů a států.

Účastníci konference vyjádřili pobouření nad tím, že česká vláda odmítla poskytnout vízum běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, čestnému předsedovi Mezinárodního slovanského výboru, a tím mu znemožnila účast na summitu NATO v Praze. Je to porušení zásad demokracie v mezinárodních vztazích.

Účastníci konference protestují proti nezákonnému věznění v Haagu bývalého jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče a požadují jeho okamžité osvobození.

Účastníci konference vyjadřují svůj protest s připravovanou ozbrojenou agresí USA a NATO proti Iráku a s pokračující agresí Izraele proti Palestině. Vyzývají k vytvoření svrchovaného Palestinského státu a také k zrušení embarga proti Iráku a k mírovému řešení iráckých problémů.

Účastníci konference srdečně zdraví bratrský lužickosrbský lid. Z celého srdce mu blahopřejeme k devadesátému výročí založení organizace Domowina. Konference podporuje požadavek Domowiny, aby ji státní úřady Německa uznaly za oficiálního představitele Lužických Srbů.

Tato rezoluce se stane směrnicí pro činnost Mezinárodního slovanského výboru a slovanských výborů jednotlivých zemí.