maska klik logo

Projev Jana Mináře na Varšavské konferenci

Vážení přátelé, drazí slovanští bratři!

Sešli jsme se ve staroslavné polské Varšavě, abychom projednali závažné otázky přítomnosti a hlavně budoucnosti západoslovanských národů.

V Evropě jsme po tisíce let, od vzniku indoevropského rodu. Ve střední Evropě jsou Slované půldruhého tisíciletí. K evropské kultuře a civilizaci přispěly naše národy významným dílem, na nějž jsme právem hrdi.

Západní Slované jsou spjati společným osudem na západní hranici Slovanstva. První prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk poznal a vyslovil historickou zákonitost, že "státy se udržují těmi idejemi, z nichž se zrodily". Státy západních Slovanů vznikly v období od 6. do 10. století z nutnosti obrany proti pangermánské rozpínavosti, onomu Drang nach Osten, který se vine jako červená nit našimi dějinami. Státy východních Slovanů ochránily sebe a celou Evropu před nájezdy z Asie, státy jižních Slovanů zadržovaly tlaky z jihozápadní Asie, zvláště expanzi Osmanské říše. Slované neusilovali o cizí, jen hájili své. V našich dějinách byla období vzestupu a duchovního a společenského rozkvětu, střídající se s obdobími proher a úpadku. V posledních stoletích dosáhly naše národy velkého vítězství - vytvoření samostatných států Slovanů, vzniku Československa, Polska a Jugoslávie. Snaha o ovládnutí a porobení východních sousedů vytvořila v 19. století ideologii nadřazenosti - pangermanismus, který ve 20. století přerostl v hitlerovské barbarství a genocidu především slovanských národů. Druhá světová válka, vyvolaná nacistickým Německem, způsobila více než 50 miliónů obětí, z toho nejvíce - 30 miliónů Slovanů a obrovské hmotné ztráty především slovanským státům. Po vítězství nad fašistickým Německem byla Polsku právem navrácena západní slovanská území, velkým vítězstvím bylo obnovení samostatných slovanských států, zbavených rozhodnutím spojenců z Postupimi zrádných, pangermanismu propadlých německých menšin, které měly podstatnou vinu za rozpoutání 2. světové války. Poválečné období bylo přes všechny nedostatky nepopíratelně obdobím rozkvětu a spolupráce našich národů v rámci socialistického vývoje. Kupříkladu díky nezištné bratrské pomoci ze strany českého národa došlo k všestrannému rozvoji slovenského národa a vyrovnání rozdílů ve společném státě.

Dnes prožíváme těžkou dobu, která znamená útok na samu podstatu přežití našich národů. Po kontrarevolučních převratech, jejichž podstata - restaurace kapitalismu byla zakrývána frázemi o demokracii a lidských právech, byly rozbity slovanské státy - Československo, Sovětský svaz a Jugoslávie, ta dokonce agresivní válkou, podle zásady "rozděl a panuj". Evropa se tak dostala do stavu před 1. světovou válkou.

Současný vývoj probíhá v rámci tzv. globalizace, jejíž podstatou je koncentrace kapitálu v nadnárodních společnostech. Nejsilnější kapitalistické země, především USA a v Evropě Německo, bezohledně vnucují svou vůli jiným národům a státům, sloužíce zájmům globálních kapitalistických společností, jimž je hlavním cílem zvyšování zisků bez ohledu na zbídačování celých národů a ničení životního prostředí. K dosažení svých cílů neváhají rozpoutat války, jako byla agrese proti Jugoslávii, válka v Afghánistánu a nyní připravovaná agrese proti Iráku.

Překážkou zvyšování zisků je jakákoliv solidarita - národní a sociální. Proto jsou v procesu globální kolonizace potlačovány národní státy nejdříve státy západních Slovanů. Ty mají být bezprávným přívěskem Západní Evropy, zdrojem levné pracovní síly a odbytištěm jejich přebytků a odpadků.

Cestou k ovládnutí lidské společnosti je podle zrůdných plánů uchazečů o světovládu ovládnutí ekonomiky ovládnutím financí, řízení veřejného mínění sdělovacími prostředky, zbídačování a demoralizace společnosti, včetně mládeže. Cílem je rozbití společnosti na dav izolovaných jedinců, snadno ovladatelných konzumentů zboží a myšlenek. To už v našich zemích probíhá od majetkových převratů.

Slovanské národy, překážející těmto plánům, jsou proto ničeny. Náš národní majetek je rozkrádán a levně vyprodáván do cizích rukou. Většina průmyslu, vytvořeného prací poválečných generací, se stala majetkem německých společností, které se chovají čím dál svévolněji. Naše přírodní zdroje jsou drancovány cizími vlastníky, naše konkurenceschopné zemědělství je ničeno dotovaným dovozem, půda často podvodně vykupována. Většina národa je zbídačována a slovanské národy vymírají.

Prošli jsme již třemi etapami vnuceného zhoubného vývoje - rozbitím států, majetkovým převratem a zavlečením do útočného paktu NATO, dopustivšího se agrese a válečných zločinů proti bratrské Jugoslávii. Zbývá čtvrtá etapa - zavlečení do Evropské unie. To je stejně jako NATO součástí globální kapitalistické integrace.

V EU mají být národní státy zbaveny suverenity, rozbity na tzv. euroregiony a národy - kromě panských a vyvolených - zaniknout v beznárodním evropském nadstátě. Vedoucí silou EU se stává Německo, Unie se mění v německou Evropu podle vzoru Hitlerovy "Nové Evropy". Německo má proto také největší zájem na rozšíření EU na východ v tradiční německé politice expanze Drang nach Osten.

Odmítáme zrušení výsledků druhé světové války, dosažených za cenu nenahraditelných obětí! Odmítáme návrat německé menšiny do našich zemí podle zákonů platných v EU, podle programu německých revanšistických organizací a podle výroků německých vládních představitelů!

Odmítáme nový protektorát, odmítáme nový General gouvernement! Naší cestou, naší budoucností je bratrství a spolupráce slovanských národů. Západní Slované se musí bránit bezprostřednímu ohrožení poroby a následného zániku vytvořením polsko-česko-slovenského konfederativního svazku, jejž navrhovali též v době smrtelného nebezpečí za 2. světové války velcí státníci Beneš a Sikorski.

Nenecháme se postavit proti svým východním a jižním bratřím. Nebudeme bezectnými žoldnéři pod cizím velením našich nepřátel.

Naším cílem je spolupráce rovnoprávných národů, především navzájem nejbližších západoslovanských národů, mír, sociální spravedlnost, Slovanům vlastní bratrské vztahy v lidské společnosti.

K tomu nechť přispěje i naše shromáždění.