maska klik logo

Projev Boleslawa Tejkowskeho: Místo a úloha Polska v epoše invaze globalismu

Naše konference se koná v těžkém - pro nás - období úmyslného rozbíjení přirozené integrace slovanských národů, jakož i zesílené expanze globalismu, který jim vnucuje umělou integraci na nerovných koloniálních právech. Globalismus ohrožuje celý svět, ale zvláště slovanské národy, a to zejména národy západoslovanské.
Dnes již není pochyb, že globalismus je nejvyšším stadiem kapitalismu a imperialismu, jakož i současnou formou dominance USA a Evropské unie (EU) nad jinými státy a národy, je to systém, jenž je zbavuje svrchovanosti a národní identity, zachvacuje jejich hospodářství a půdu, omezuje jejich výrobu a zaplavuje jejich trh západním zbožím, vykořisťuje je a ničí.


Globalismus, nesoucí sociální nespravedlnost, jakož i třídní a národní otroctví, vykořisťuje celé národy, zvláště pak lidi práce. Zajišťuje maximální zisk pro bohatou menšinu maximálním vykořisťováním chudé většiny. Likviduje společenské vlastnictví a hromadí bohatství v rukou nepočetné skupiny lidí. Zbavuje většinu lidí slušných výdělků a mnohé z nich připravuje o práci a bydlení, způsobuje bídu, nezaměstnanost a bezdomovectví.
Takový globalistický světový řád s menšinou dominujících států a s většinou zdominovaných států hlídá NATO, které rozšiřuje své základy zároveň s expanzí globalismu. Pro realizaci svých zájmů si NATO uzurpuje právo na každou formu ozbrojené agrese v každém místě a čase proti každému státu. Uzurpuje si rovněž právo na potlačování vnitřních sociálních protestů v jednotlivých státech.
Diverze, nebo vlastní hloupost?
Proti takovému protilidovému a protinárodnímu globalismu opravdovou překážkou může být jednota slovanských národů, mohoucí zajistit všem svým národům bezpečnost a rozvoj.
Sjednocení slovanských národů v podobě socialismu bylo důsledkem druhé světové války. Polákům přineslo návrat západních a severních území a všem slovanským národům, včetně lužickosrbského národa, zajistilo na 45 let bezpečnost a velké možnosti demografického, kulturního, hospodářského, vědeckého a sociálního rozvoje, jakož i růst blahobytu. Zaostalé a válkou zničené Polsko se v 70. letech stalo desátou hospodářskou silou světa. Dnes zaujímáme čtyřicáté místo.
Rok 1990 se stal počátkem lavinové dezintegrace slovanských národů - tváří v tvář zesílené expanze globalismu. Je hodný k zamyšlení fakt, že slovanské národy integrované v podobě socialismu si při změně společenského zřízení nezachovávají prospěšnou integraci, ale téměř programově se dezintegrují ke své škodě. Kolik je v tom vlastní hlouposti a kolik západní diverze, zvláště americké a německé, posoudí historie. Každopádně jsme se nechali ekonomicky i vojensky oslabit vůči náporu uchvatitelského globalismu - jako na objednávku německého revanšismu.
Sice pokojně, ale škodlivě a uměle byly rozděleny na oddělené státy tři spolu spřízněné národy - ruský, ukrajinský a běloruský, jakož i dva sobě nejbližší národy - český a slovenský. Naproti tomu občanskou válkou byly národy Jugoslávie roztrženy do pěti států a navíc byla v roce 1999 vyvolána agrese proti jednomu z nich. Bylo to uděláno proto, aby se snadněji ovládly rozdělené a zmenšené, jakož i od sebe izolované slovanské státy. Bylo zkoušeno rovněž rozdělení Polska na tři státy - kašubský, polský a slezský. Ve slezské části Polska působí finančně dotovaná německá menšina usilující o autonomii Slezska.
A co je nejvážnější - téněř všechny slovanské státy se programově stavějí proti Rusku, což všem přináší velkou politickou, ekonomickou, obchodní a sociální škodu.
Revize výsledků 2. světové války
Vůči rozděleným slovanským státům je používán tentýž scénář globalistické dominance. Za slibované půjčky a investice vnutil globalismus slovanským státům privatizaci a restrukturalizaci hospodářství, aby naše továrny a půdu mohl ovládnout západní kapitál. V důsledku toho dochází k snižování naší výroby, k vytlačení našich výrobků z našeho trhu, k zvyšování nezaměstnanosti, snižování naší životní úrovně a zvyšování bídy.
V procesu globalizace visí největší hrozba nad západními slovanskými národy. Odtržené od ostatních slovanských národů a zejména od Ruska, stávají se snadnou kořistí globalismu. A Lužickým Srbům v Německu hrozí úplná germanizace. České republice, Slovensku a Polsku hrozí celková ztráta národního majetku.
V Polsku je již nyní ve vlastnictví západního kapitálu 90 % novin a elektronických médií, 80 % bank, 70 % průmyslu, 60 % obchodu a asi milión hektarů půdy. O polovinu se snížila výroba a životní úroveň. Nezaměstnaných je sedm miliónů, hladovějících šest miliónů a bezdomovců 600 000. V případě vstupu do EU bude nám ještě nuzněji. Navíc hrozí ztráta Slezska, Labuské země, Pomoří, jakož i Warmie a Mazurska.
Rozšiřování EU o deset států, z toho pěti slovanských, to je cesta k dalšímu zkolonizování západních a jižních slovanských národů, zejména Německem. Snaha postavit je proti východním slovanským národům, zejména Rusku, se rovná revizi výsledků druhé světové války.
Konfederace, federace?
Na druhé straně se však přesvědčujeme, že existují velké možnosti a perspektivy spolupráce a rozvoje slovanských národů a států i bez EU a NATO a uhájením národního vlastnictví hospodářství a zvláště půdy, přijetím vlastní koncepce mezinárodní integrace.
Blízká realitám se zdá integrace východních slovanských národů. Má základní význam pro zadržení invaze globalismu, pro bezpečnost slovanských států.
Jistě dozraje i koncepce opětné integrace jižních slovanských národů - od Slovinska až po Bulharsko.
Západním slovanským národům se jako záruka svrchovanosti a velkého rozvoje nabízí konfederace nebo federace ČR, Slovenska a Polska, solidárně podporující Lužické Srby. Bude to splnění odkazu našich velkých vedoucích činitelů (Sikorského a Beneše - pozn. překl.), kteří podepsali v Londýně 11. listopadu 1940 polsko-československou deklaraci a 23. ledna 1942 polsko-československou smlouvu (o federaci). Kdyby taková federace vznikla v roce 1939, mohla by změnit osudy Evropy a světa. Tyto osudy změní taková federace rovněž v nynější době. Neboť společný potenciál Slovenska, Polska a ČR se rovná potenciálu německému a zemědělská půda a surovinové zásoby jej převyšují.
Zastavit Drang nach Osten
Integrace slovanských národů musí být výchozím bodem k společenství jako všestranné koalici svrchovaných států. Takové společenství bude jednou provždy přehradou jakéhokoli Drang nach Osten.
Ve všech našich státech disponujeme velkým potenciálem. Máme mnoho politických osobností, vědců, umělců. Využijme tento tvůrčí intelektuální potenciál k rozvoji naší spolupráce. Důležitým úkolem je vychování politických elit, které se postaví proti integraci s NATO a EU a na obranu našeho národního vlastnictví a svrchovanosti.
Projevem mohutného oduševnění slovanských národů byla jejich velká obětavost ve vítězné válce s fašismem.
Našim posláním je postavit se proti globalismu a vybudovat nové uspořádání sociální spravedlnosti, nového spravedlivého světového řádu, dávajícího rovná práva všem státům, nové slovanské civilizaci a zesilující naše tvůrčí možnosti.
(Boleslaw Tejkowski je předsedou Slovanského výboru Polska. Kráceno. Přeložil Josef Poláček)